QUỲNH LƯU TẬP TRUNG CAO NHẤT CHO CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH COVID-19 (NTV)