Nhà trường tổ chức cho các cháu 5 tuổi hoạt động trải nghiệm với trường tiểu học, Đây là một hoạt động rất ý nghĩa cho các cháu 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1