Một góc thị xã Thái Hòa

Thái Hòa là Thị xã thứ 2 của Tỉnh Nghệ An, đơn vị hành chính thứ 20 được thành lập do chia tách địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa theo Nghị định 164 NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và được công bố thành lập ngày 10 tháng 5 năm 2008.
 

Thái Hòa là Thị xã thứ 2 của Tỉnh  Nghệ An, đơn vị hành chính thứ 20 được thành lập do chia tách địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa theo Nghị định 164 NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và được công bố thành lập ngày 10 tháng 5 năm 2008, có vị trí địa lý :
+ Phía Đông: Giáp huyện Quỳnh Lưu.
+ Phía Bắc: Giáp huyện Nghĩa Đàn.
+ Phía Tây: Giáp huyện Nghĩa Đàn.
 + Phía Nam: Giáp huyện Nghĩa Đàn.
Thị xã Thái Hòa nằm ở vùng trung tâm Tây Bắc Nghệ An. Tổng diện tích đất tự nhiên 13,5 km2, dân số 67472 người với 10 đơn vị hành chính bao gồm 4 phường và 6 xã. Phường: Hòa Hiếu, Quang Tiến, Quang Phong và Long Sơn. Xã: Nghĩa Thuận, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hòa, Đông Hiếu, Nghĩa Tiến và Tây Hiếu.

Theo đó, Phòng GD-ĐT Thị xã có Quyết định số: 1729/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ký ngày 14 tháng 5 năm 2008 trên cơ sở chia tách từ Phòng GD-ĐT huyện Nghĩa Đàn trước đây. Sau hơn một năm chia tách sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng và phát triển.
 
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2010-2015 CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020
      1.Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết Đại hội Thị Đảng Bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015; Nghị Quyết Đại Hội Đảng lần thứ XI và các Nghị Quyết của Đảng về Giáo dục và Đào tạo; Nghiêm chỉnh thi hành luật Giáo dục (sửa đổi 2005); xây dựng các chương trình hành động nhằm cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng về Giáo dục, tạo động lực nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triền Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010-201015và đến năm2020.
    2. Củng cố vững chắc phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi - CMC và PC GDTHCS, triển khai phổ cập GDTHPT cho các Phường, xã có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển.
     3.Quy hoạch mạng lưới Giáo dục và Đào tạo từ mầm non đến các trường THCN để đáp ứng về quy mô chất lượng, cơ cấu ngành nghề đào tạo, loại hình đào tạo cho các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội cho toàn thị xã; phấn đấu tỷ lệ 70% người lao động qua đào tạo vào năm 2015.
     4. Tiếp tục thực hiện tốt đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, PPGD, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tạo chuyển biến mạnh trong việc phát triển giáo dục mũi nhọn khắc phục cơ bản tình trang chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng các bộ môn trong từng cấp học, bậc học.
     5. Đẩy mạnh công tác XHHGD xây dựng xã hội học tập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ,  đồng thời làm tốt công tác huy động sức dân chăm lo xây dựng môi trường giáo dục, xây dựng CSVC, trang thiết bị trường lớp học từng bước kiên cố hoa, hiện đại hoá trường học trong những năm tới.
    6. Rà soát đánh giá phân loại để quy hoạch đào tạo tuyển dụng, Cán bộ quản lý giáo viên, CNV và có chính sách thu hút giáo viên giỏi, giáo viên có thành tích cao phấn đấu cuối năm 2015 có 100% đạt chuẩn và trên 80% cán bộ quản lý, giáo viên trên chuẩn trong đó có 15-20% giáo viên giỏi tỉnh cốt cán chuyên môn cho ngành; đáp ứng đủ về số lượng trình độ cơ cấu, các loại hình đào tạo.
    7. Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia; phấn đấu cuối năm 2010 có 60% và đến năm 2015 có 90% các trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Huy động mọi nguồn nhân lực, tài lực tăng cường xây dựng CSVC trường học theo phương châm: chuẩn hoá, hiện đại hoá.
    8. Tiếp tục thực hiện đồng bộ có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng của ngành và các phong trào thi đua “ Hai tốt” hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua của Sở, của tỉnh và của UBND thị xã, GD&ĐT thị xã phấn đấu hàng năm đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc về giáo dục và đào tạo. /.

Tác giả bài viết: Trần Minh Hải